Б ъ л г а р о г р а ф и к и

Български ендемични видове

И нека пазим каквото е останало от тях...


86 ендемични растения

13 ендемични животни

9 подрумичета

8 лопена

5 лалета

Датировка на находищата на видовете:
9   преди 1985 г.
2   преди 2003 г.
3   след 2003 г.

Наситеност по територия